Statut

LOGO

absens carens

CELE FUNDACJI

 • promowanie kobiet i ich sukcesów;
 • praca na rzecz dialogu z firmami; organizacjami i organami władzy publicznej w zakresie poszanowania i przestrzegania praw człowieka w stosunku do kobiet, w szczególności równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i w rodzinie;
 • promowanie firm i organizacji przestrzegających zasad równouprawnienia;
 • praca na rzecz rozwoju kobiet;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w rodzinie oraz w różnych grupach zawodowych i społecznych.

REALIZACJA

 • prowadzenie publicznej działalności: organizowanie Konferencji, sesji naukowych, kursów, wykładów, seminariów  i Kongresów;
 • kreowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;
 • organizowanie rankingów, plebiscytów, konkursów promujących sukcesy kobiet i firmy przyjazne kobietom;
 • organizowanie aukcji i zbiórek w celu pozyskania funduszy na działalność Akademii.
 • wspieranie działań i projektów na rzecz kobiet;
 • współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, instytucjami, środkami masowego przekazu, przedsiębiorstwami jak i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Akademii;

RADA FUNDACJI

 • Rada Programowa Fundacji  Akademia Kobiet Skutecznych składa się nie więcej niż z trzech osób.
 • Rada Fundacji działa bez kadencyjnie.
 • Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcj

Do kompetencji Rady Programowej należy:

 • wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek 
 • ocena pracy Fundacji, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji lub bilansu
 • udzielanie Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.