Regulamin

LOGO

absens carens

Akademia Kobiet Skutecznych jest otwarta dla każdej kobiety, która ukończyła 26 lat, chcącej doskonalić się i rozwijać i przestrzegającej wysokie standardy etyki.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIE DO AKADEMII

 • rekomendacja od Członkini Akademii
 • wypełnienie deklaracji członkowskiej
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wydarzeń organizowanych przez Akademię oraz dalszych celów marketingowych ( zgodnie z ustawą o RODO)
 • zaakceptowanie Regulaminu Akademii
 • wniesienie rocznej opłaty członkowskiej

KAŻDA CZŁONKINI MA PRAWO DO:

 

 • uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Akademię
 • używania logo Akademii na swoich profilach w Social Media
 • zapraszania gości do uczestnictwa w Spotkaniach Akademii
 • rekomendacji kandydatek
 • nominowania kandydatów do nagród i wyróżnień
 • promowania swojego wizerunku jako Członkini Akademii Kobiet Skutecznych
  •  

OBOWIĄZKI CZŁONKIŃ

 

 • przestrzeganie prawa i ogólnie przyjętych zasad i norm społecznych
 • działanie na rzecz Akademii
 • promowanie zasad i idei Akademii w swoim otoczeniu
 • przestrzeganie zasad równego traktowania bez względu na wyznanie, poglądy polityczne, rasę i orientacje seksualną
 • ponoszenie odpowiedzialności za zaproszonych gości i rekomendowane kandydatki
 • promowanie wysokich standardów etycznych

AKADEMIĘ REPREZENTUJĄ:

 • Prezes Akademii
 • Dyrektor Zarządzający
 • Członkinie Konwentu Akademii
 • inne osoby w uzgodnieniu z Konwentem bądź Zarządem

Zobowiązania w imieniu Akademii Kobiet Skutecznych podejmują :

 • Prezes Akademii
 • Dyrektor Zarządzający Akademii

CZŁONKOSTWO HONOROWE

 • Członkiem Honorowym może zostać każdy, kto swoją postawą i działaniem popiera idee Akademii. 
 • Członkowie Honorowi korzystają z wszelkich praw i przywilejów Członkiń Akademii i sa zwolnieni z opłat członkowskich.

 • Mają prawo uczestniczyć w pracach Konwentu Akademii Kobiet Skutecznych
 •  

PRZY AKADEMII DZIAŁAJĄ:

 • Konwent Akademii Kobiet Skutecznych składający się z 3 – 7 Członkiń
 • Członkowie Bractwa Kawalerów Czerwonej Szpilki, którzy
  • wspierają inicjatywy Akademii Kobiet Skutecznych
  • mają prawo uczestniczyć w Klubowych Wieczorach i innych wydarzeniach organizowanych dla Członków Bractwa
  • przestrzegają wysokich norm etycznych
  • respektują równe prawa kobiet.

UTRATA PRAW CZŁONKINI

 • z powodu rozmyślnego działania na szkodę Akademii
 • nieprzestrzegania praw i regulaminu Akademii
 • na wniosek Konwentu Akademii zwykłą większością głosów.
 

Członkini wykluczona lub występująca z Akademii Kobiet Skutecznych traci wszelkie prawa i nie może żądać zwrotu opłat na rzecz Akademii.